↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Проект "Подобряване на качеството на образованието  в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" в СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Неделино

header-text1

* * * * * * * * * * * * * * * *

ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ  НА ДЕЦА ОТ ПИГ В СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

На 20.10.2014 г. възпитателите на  4, 5, 6 и 7-8 ПИГ организираха извънкласно четене на открито. Инициативата се състоя на парка пред училище, който отскоро функционира като "Зелена класна стая". Инициативата   беше поета от самите деца, които показаха  голям интерес към подобен род мероприятия. Събитието завърши с много песни, игри и забавления.

Всички са категорични, че подобни занимания ще продължат и през следващите месеци.

 

1 17 20141103 15862135951 13 20141103 19553679991 10 20141103 16376278221 18 20141103 1848850757

 

Национални проекти

В училището се  работи много добре и по  проекти:

 

 • Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - Мярка "Без свободен час" - заместване на отсъстващи учители в училищата. В резултата на реализираната мярка при отсъствията на учители часовете с осигурено заместване са 100%.
  » НП "Диференцирано заплащане" - участва педагогическия персонал
  » НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст:
 • Модул " Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), вкл. млечнокисели продукти на учениците в 1-4 клас" - обхванати са всички ученици в начален етап
 • Модул "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в 1-7 клас" - общо 180 ученици;
 • Модул "Осигуряване на безплатен превоз на ученици в основната образователна степен" - пътуващи 156 ученици
 • По ПМС 129 - предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта;
 • НП ”Училището - територия на учениците”;
 • Модул ”Подкрепа на целодневно обучение на учениците от начален етап” - 256 деца;
  » НП ”Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище

           През 2014/2015 година по националната програма "ИКТ в училище"  ще получим  финансиране в размер на  
           31 510  лева за 34 лаптопа, 4 мултимедийни проектора и 2 интерактивни дъски. 

          

 

   

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

за целодневна организация на учебния ден в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната програма е разработена съгласно Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание Заповед на Министъра на МОМН по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

            Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно:

 • ППЗНП;
 • Наредба № 3/2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета;
 • Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена;

 

II. Цели:

1.Основната цел на програмата е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

2. Специфични цели:

2.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на творческите способности и умения за живот на учениците, необходими в съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите им и възрастовите им особености;

2.2. Утвърждаване на успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2.3. Подобряване на материалната база на училището и осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес с цел повишаване мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците в мултикултурна среда.

2.4. Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес” чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика среда, съответсваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда;

в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

III. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИщЕТО ПО ПРОЕКТА:

1. Проучване и анализиране на потребностите и интересите за участие в ПИГ на всички ученици от І до VІІІ клас чрез провеждане на родителски срещи, консултации и анкети.;

2. Осигуряване на подходящите помещения, съобразно броя на групите, на седмичното разписание и вида на заниманията;

3. Изготвяне на заявки до екипа за управление на необходимите на училището учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала.

4. Организиране и контрол на дейностите по отчитане на финансовото и техническото изпълнение на проекта.

5. Съставяне и актуализиране график за изпълнение на обществени поръчки и провежда процедури по ЗОП за осигуряване на обедно хранене, материали и други стоки и услуги, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;

6. Организиране заседание на педагогическия съвет на училището за обсъждане на дейността на полуинтернатните групи /ПИГ/, училищната програма за целодневна организация на учебния ден.

7. Спазване на изискванията на нормативната уредба на МОМН за функциониране на ПИГ.

8. Изготвяне и утвърждаване на график /седмично разписание на часовете в ПИГ.

9. Изготвяне на заповед за определяне на възпитателите в ПИГ, които ще работят по проекта, и заповед за определяне източника на финансиране на възнагражденията на възпитателите.

10. Осъществяване на педагогически контрол - извършване на мониторинг и контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ;

11. Осъществяване на административен контрол – извършване на мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация /дневници на ПИГ, вписване на учебния материал от възпитателите в материалната книга за деня, спазване на графика за вземане на часовете в ПИГ; финансов контрол.

12. Осигуряване на условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите и възпитателите в ПИГ /вкл. осигуряване на заместващи учители и възпитатели/..

13. Организиране на подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден.

 

IV. задачи:

 

 1. 1.Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.
 2. 2.Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.
 3. 3.Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 4. 4.Да се стимулира любознателността и стремежа към знания.
 5. 5.Да се увеличи броя на учениците, посещаващи ПИГ.

 

 

V. ОПИС НА ГРУПИТЕ;

 

Целодневната организация на учебния процес в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино обхваща ученици от IVIII клас в 8 полуинтернатни групи, от които 6 в начален курс и две в среден курс.

      Целодневната организация на обучение по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино започва на 09.01.2012 г., в която се включват съществуващите 4 ПИГ в І и ІІ клас и новосформирани групи ІІІ – сборна и ІV – сборна, както и сборни група в V и VІ клас и група в VІІ и VІІІ клас.

 

Целодневната организация включва пълния образователен цикъл - хранене и организиран отдих и спорт, самоподготовка, дейности по интереси.

Целева група са учениците от І – VIІІ клас, които се обучават целодневно, като в следобедните учeбни часове са включени следните режимни моменти:

 

ГРАФИК НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

 

- Блок А - Обяд и организиран отдих и спорт  - 2 часа

- Блок В   - Самоподготовка                                 - 2 часа

- Блок С   - Дейности по интереси                         - 2 часа

 

Вариант на седмичното разписание в училището: стандартен - А, В, С

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» град Неделино

1. Начален курс - продължителност на занятията- 35 мин. (ПИГ I и II клас)

2. Начален курс - продължителност на занятията- 40 мин. (ПИГ ІІІ и IV клас)

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 11:05 – 12:10

почивка – 5 мин.

2 час – 12:15 – 12:55

почивка – 5 мин.

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 12:10 – 12:50

2 час – 12:50 – 13:30

 

 

БЛОК В – самоподготовка – 2 часа

1 час – 13:00 – 13:35

почивка – 10 мин.

2 час – 13:45 – 14:20

почивка – 10 мин.

БЛОК В – самоподготовка – 2 часа

1 час – 13:30 – 14: 10

почивка – 10 мин.

2 час – 14:20 – 15:00

почивка – 20 мин.

БЛОК С – дейности по интереси – 2 часа

1 час – 14:40 – 15:15

почивка – 10 мин.

         2 час –15:25 – 16:00

БЛОК С– дейности по интереси – 2 часа

1 час – 15:20 – 15:00

почивка – 10 мин.

         2 час –16:10 – 16:50

3. Среден курс - продължителност на занятията- 45 мин, без междучасия

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 13:15 – 14:00

2 час – 14:00 – 14:45

БЛОК Б – самоподготовка – 2 часа

1 час - 14:45 – 15:30

Почивка – 10мин.

2 час – 15:40 – 16:25

БЛОК В – занимания по интереси – 2 часа

1 час – 16:25 – 17:10

         2 час – 17:10 – 17:55

Учебните часове от блок А

          Часовете от блок А се провеждат след приключване на учебните.часове

         Провеждат се в училищния стол за хранене и в помещения в училищната сграда, в които не се провеждат учебните часове по ЗП, ЗИП.

 

Учебните часове от блок В

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.           

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти по различните учебни предмети на учениците в ПИГ по утвърден от директора график за консултациите.

Спазват се следните дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното   съдържание;

 

Учебните часове от блок С

Часовете за дейности по интереси са планирани след проучване и осигуряване от директора на

необходимата материална база в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската администрация и РИО.

Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и включват и занимания, непряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП.

 

Часовете по самоподготовка /Блок В/ и дейности по интереси /Блок С/ могат да се провеждат и в компютърния кабинет, и в училищната библиотека.

 

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, паметта и въображението.

Подкрепящата роля на възпитателя в ПИГ изисква създаване на педагогически технологии и включват използването и организирането на:

- упражнения, свързани с развиване на логическото мислене, паметта и въображението;

- групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи;

- ролеви игри, допринасящи за реконструиране на тип отношения, нрави, език, бит и др.

- симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия;

- рефлексия /самооценяване /;

- мозъчна атака - метод за решаване на проблеми чрез прилагане на оригинални решения;

- други иновативни методи и подходи.

 

Осигурено е охрана по време на целия ден.

 

Годишни тематични разпределения

1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

 • I клас            - 31 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 24.05.2013г.
 • II – IV клас   - 32 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 31.05.2013г.
 • V VІІІ клас - 34 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 15.06.2013г.

 

 

Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в училището се вписват в следната училищна документация:

- Списък - Образец №1;

- Седмично разписание на часовете в училището;           

- Годишен план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

- Дневник на ПИГ;

- Декларации за лекторски часове.

 

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база - данни от възпитателите и се проверяват от директора на училището.

 

 

VI. Очаквани резултати:

 

1. Утвърждаване на ПИГ като успешна практика и засилен интерес от страна на ученици и родители.

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището като резултат от прилагането на модела „целодневна организация на учебния процес".

3. Издигане авторитета на учебното заведение.

4. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение;

5. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности.

6. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.

7. Създаден съвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

8. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси и изложби.

 

 

Училищната програма е приета на заседание на ПС,

С Протокол № 13 от 28.09.2012г.

                                                                             ИЗГОТВИЛИ:

                                                                            

 1. 1.Старши възпитател: Росица Чафадарова
 2. 2.Старши възпитател: Надка Бабачева

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

   

Страница 2 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
В момента има 17 посетителя в сайта
   
| Петък, 29. Май 2020 || Designed by: LernVid.com |