ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  June 2023
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

за целодневна организация на учебния ден в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната програма е разработена съгласно Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание Заповед на Министъра на МОМН по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

            Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно:

 • ППЗНП;
 • Наредба № 3/2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета;
 • Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена;

 

II. Цели:

1.Основната цел на програмата е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

2. Специфични цели:

2.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на творческите способности и умения за живот на учениците, необходими в съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите им и възрастовите им особености;

2.2. Утвърждаване на успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2.3. Подобряване на материалната база на училището и осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес с цел повишаване мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците в мултикултурна среда.

2.4. Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес” чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика среда, съответсваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда;

в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

III. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИщЕТО ПО ПРОЕКТА:

1. Проучване и анализиране на потребностите и интересите за участие в ПИГ на всички ученици от І до VІІІ клас чрез провеждане на родителски срещи, консултации и анкети.;

2. Осигуряване на подходящите помещения, съобразно броя на групите, на седмичното разписание и вида на заниманията;

3. Изготвяне на заявки до екипа за управление на необходимите на училището учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала.

4. Организиране и контрол на дейностите по отчитане на финансовото и техническото изпълнение на проекта.

5. Съставяне и актуализиране график за изпълнение на обществени поръчки и провежда процедури по ЗОП за осигуряване на обедно хранене, материали и други стоки и услуги, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;

6. Организиране заседание на педагогическия съвет на училището за обсъждане на дейността на полуинтернатните групи /ПИГ/, училищната програма за целодневна организация на учебния ден.

7. Спазване на изискванията на нормативната уредба на МОМН за функциониране на ПИГ.

8. Изготвяне и утвърждаване на график /седмично разписание на часовете в ПИГ.

9. Изготвяне на заповед за определяне на възпитателите в ПИГ, които ще работят по проекта, и заповед за определяне източника на финансиране на възнагражденията на възпитателите.

10. Осъществяване на педагогически контрол - извършване на мониторинг и контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ;

11. Осъществяване на административен контрол – извършване на мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация /дневници на ПИГ, вписване на учебния материал от възпитателите в материалната книга за деня, спазване на графика за вземане на часовете в ПИГ; финансов контрол.

12. Осигуряване на условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите и възпитателите в ПИГ /вкл. осигуряване на заместващи учители и възпитатели/..

13. Организиране на подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден.

 

IV. задачи:

 

 1. 1.Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.
 2. 2.Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.
 3. 3.Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 4. 4.Да се стимулира любознателността и стремежа към знания.
 5. 5.Да се увеличи броя на учениците, посещаващи ПИГ.

 

 

V. ОПИС НА ГРУПИТЕ;

 

Целодневната организация на учебния процес в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино обхваща ученици от IVIII клас в 8 полуинтернатни групи, от които 6 в начален курс и две в среден курс.

      Целодневната организация на обучение по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Неделино започва на 09.01.2012 г., в която се включват съществуващите 4 ПИГ в І и ІІ клас и новосформирани групи ІІІ – сборна и ІV – сборна, както и сборни група в V и VІ клас и група в VІІ и VІІІ клас.

 

Целодневната организация включва пълния образователен цикъл - хранене и организиран отдих и спорт, самоподготовка, дейности по интереси.

Целева група са учениците от І – VIІІ клас, които се обучават целодневно, като в следобедните учeбни часове са включени следните режимни моменти:

 

ГРАФИК НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

 

- Блок А - Обяд и организиран отдих и спорт  - 2 часа

- Блок В   - Самоподготовка                                 - 2 часа

- Блок С   - Дейности по интереси                         - 2 часа

 

Вариант на седмичното разписание в училището: стандартен - А, В, С

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» град Неделино

1. Начален курс - продължителност на занятията- 35 мин. (ПИГ I и II клас)

2. Начален курс - продължителност на занятията- 40 мин. (ПИГ ІІІ и IV клас)

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 11:05 – 12:10

почивка – 5 мин.

2 час – 12:15 – 12:55

почивка – 5 мин.

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 12:10 – 12:50

2 час – 12:50 – 13:30

 

 

БЛОК В – самоподготовка – 2 часа

1 час – 13:00 – 13:35

почивка – 10 мин.

2 час – 13:45 – 14:20

почивка – 10 мин.

БЛОК В – самоподготовка – 2 часа

1 час – 13:30 – 14: 10

почивка – 10 мин.

2 час – 14:20 – 15:00

почивка – 20 мин.

БЛОК С – дейности по интереси – 2 часа

1 час – 14:40 – 15:15

почивка – 10 мин.

         2 час –15:25 – 16:00

БЛОК С– дейности по интереси – 2 часа

1 час – 15:20 – 15:00

почивка – 10 мин.

         2 час –16:10 – 16:50

3. Среден курс - продължителност на занятията- 45 мин, без междучасия

БЛОК А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

1 час – 13:15 – 14:00

2 час – 14:00 – 14:45

БЛОК Б – самоподготовка – 2 часа

1 час - 14:45 – 15:30

Почивка – 10мин.

2 час – 15:40 – 16:25

БЛОК В – занимания по интереси – 2 часа

1 час – 16:25 – 17:10

         2 час – 17:10 – 17:55

Учебните часове от блок А

          Часовете от блок А се провеждат след приключване на учебните.часове

         Провеждат се в училищния стол за хранене и в помещения в училищната сграда, в които не се провеждат учебните часове по ЗП, ЗИП.

 

Учебните часове от блок В

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.           

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти по различните учебни предмети на учениците в ПИГ по утвърден от директора график за консултациите.

Спазват се следните дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното   съдържание;

 

Учебните часове от блок С

Часовете за дейности по интереси са планирани след проучване и осигуряване от директора на

необходимата материална база в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската администрация и РИО.

Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и включват и занимания, непряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП.

 

Часовете по самоподготовка /Блок В/ и дейности по интереси /Блок С/ могат да се провеждат и в компютърния кабинет, и в училищната библиотека.

 

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, паметта и въображението.

Подкрепящата роля на възпитателя в ПИГ изисква създаване на педагогически технологии и включват използването и организирането на:

- упражнения, свързани с развиване на логическото мислене, паметта и въображението;

- групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи;

- ролеви игри, допринасящи за реконструиране на тип отношения, нрави, език, бит и др.

- симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия;

- рефлексия /самооценяване /;

- мозъчна атака - метод за решаване на проблеми чрез прилагане на оригинални решения;

- други иновативни методи и подходи.

 

Осигурено е охрана по време на целия ден.

 

Годишни тематични разпределения

1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

 • I клас            - 31 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 24.05.2013г.
 • II – IV клас   - 32 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 31.05.2013г.
 • V VІІІ клас - 34 учебни седмици, от 17.09.2012г. до 15.06.2013г.

 

 

Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в училището се вписват в следната училищна документация:

- Списък - Образец №1;

- Седмично разписание на часовете в училището;           

- Годишен план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

- Дневник на ПИГ;

- Декларации за лекторски часове.

 

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база - данни от възпитателите и се проверяват от директора на училището.

 

 

VI. Очаквани резултати:

 

1. Утвърждаване на ПИГ като успешна практика и засилен интерес от страна на ученици и родители.

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището като резултат от прилагането на модела „целодневна организация на учебния процес".

3. Издигане авторитета на учебното заведение.

4. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение;

5. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности.

6. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.

7. Създаден съвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

8. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси и изложби.

 

 

Училищната програма е приета на заседание на ПС,

С Протокол № 13 от 28.09.2012г.

                                                                             ИЗГОТВИЛИ:

                                                                            

 1. 1.Старши възпитател: Росица Чафадарова
 2. 2.Старши възпитател: Надка Бабачева

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

В момента има 13 посетителя в сайта
   
| Четвъртък, 08. Юни 2023 || Designed by: LernVid.com |