За училището

Училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес в СУ “Св. св. Кирил и Методий” работят квалифицирани педагогически специалисти в съвременна материално-техническата база, което дава визия на модерно училище от европейски тип.

Мисия на училището:

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби за утвърждаване на подрастващите като граждани на България и света.

Цели на училището:

Постигане на резултатно обучение, развитие и социализация на учениците в съответсвие с държавните образователни изисквания на съвременното общественно развитие.

Ефективно въвеждане на новите учебни програми в съответствие с държавния образователен стандарт и нормативните документи на МОН за приравняване на качеството на образователния процес до европейските изисквания.

Постигане единство между учебното съдържание, методите и средствата на обучение, с оглед засилване динамиката на цялостното интелектуално, нравствено-естетическо и физическо развитие на подрастващите.

Поетапно внедряване на интерактивни форми на обучение и иновативни методи на преподаване като мултимедия, интернет, интерактивна дъска, STEM с цел издигане качеството на учебния процес и информационния обмен в училище.