Документи

Правилници, планове, стратегии

Стратегия на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Годишен план за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Правилник за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за квалификационна дейност в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Спортен календар за учебната 2023/2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование