Защита на личните данни

Кои сме ние?

СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Неделино, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р. България, е отговорно за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на ученици и персонал се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за тях начин.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни публикуван ТУК (ДВ, брой: 17, от дата 26.2.2019 г. ,официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ )
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения публикуван ТУК /ДВ, брой: 11, от дата 2.2.2023 г.,  официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ/

Нашият сайт: https://www.sounedelino.com

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес в средно училище “Свети свети Кирил и Методий”, ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания. наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии.
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица пад 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон и др.
 11. Информация за получени дарения.
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни. Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (Закон за предучилищното и училищното образование, други закони, подзаконови нормативни актове: държавни образователни стандарти).

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 5. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 6. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 7. Предоставяне на стипендии.
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията. В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща здравословна среда в училището.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения*

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и. Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика. В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика (предоставят се данни за контакт на родител – е-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици).

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.bС изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично. Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес1

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес. Във връзка с опазване живота и здравето на учениците и служителите на училището, както и за защита на материално-техническата база (МТБ), в сградата на училището се осъществява видеонаблюдение.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни2

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други училища).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация.
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.);

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили. Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.


1 Информацията следва да бъде публикувана на уеб сайта на училището или да бъде предоставена на заинтересованите лица по друг подходящ начин, за да могат те да се запознаят с нея.

2 Категориите следва да бъдат определени с оглед на дейността на конкретната институция. Изброяването е примерно и не е изчерпателно.

* Това основание може да се прилага, когато са налице допълнителни договори, свързани с осигуряване на храна, транспорт или други допълнителни услуги, които се заплащат от страна на родителите.